Zvaniet mums: +371 25600008

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Šie noteikumi nosaka SIA Agrostor (turpmāk – „Pakalpojuma sniedzējs“) interneta veikala pakalpojuma (turpmāk – „Pakalpojums”) izmantošanas kārtību. Ja lietotājs reģistrējas Pakalpojuma saņemšanai vai pērk preci ar Pakalpojuma palīdzību (turpmāk – „Klients”), tas nozīmē, ka viņš piekrīt Pakalpojuma noteikumiem un apņemas tos izpildīt.
1.2. Pakalpojuma sniedzēja uzņēmuma dati: SIA Agrostor, reģistrācijas numurs 50203072471, Brīvības iela 183 k-1-45, Rīga, Latvija, LV-1012.
1.3. Visas tiesības, kas attiecas uz Pakalpojuma saturu, pieder Pakalpojuma sniedzējam. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas šajos noteikumos, kas stājas spēkā ar brīdi, kad tiek publicētas. Noteikumi ir pieejami interneta vietnē https://agrostor.com.
1.4. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pieejamo preces informāciju tās ražotāja mājas lapās.

2. KLIENTA INFORMĀCIJA
2.1. Klients – juridiska vai fiziska persona.
2.2. Klienta personīgā informācija tiek apkopota un uzglabāta datu bāzē.
2.3. Klientam ir tiesības mainīt un dzēst no reģistra savus personīgos datus.

3. PREČU PASŪTĪŠANA UN PIEGĀDE
3.1. Pasūtījumi tiek piegādāti tikai Latvijas teritorijā.
3.2. Piegādes un transportēšanas izmaksas par katru preci ir un tiek aprēķinātas tikai pēc preces pasūtīšanas.
3.3. Klients var veikt pasūtījumu interneta veikalā reģistrējoties, kā arī bez reģistrēšanās. Pasūtījums kļūst saistošs, kad tas ir apstiprināts ar Pakalpojumu sniedzēja e-pastu, kas tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pasta adresi.
3.4. Ja pasūtītās preces vai kāda no tām pasūtījuma brīdī neatrodas noliktavā un Pakalpojuma sniedzējs to nevar piegādāt noteiktajā termiņā, tad Pakalpojuma sniedzējs atsevišķi informē Klientu par šādu preču piegādes laiku.
3.5. Klients apņemas pasūtījumu saņemt personīgi, parakstoties par preču saņemšanu. Ja prece ir piegādāta uz Klienta norādīto piegādes adresi, tiek uzskatīts, ka prece Klientam ir nodota neatkarīgi no tā, vai preci saņēmis pats Klients vai jebkura cita persona, kura to ir pieņēmusi norādītajā adresē. Šādā gadījumā Klients nav tiesīgs izvirzīt jebkādas pretenzijas Pakalpojuma sniedzējam par preču piegādi vai nodošanu neatbilstošai personai.
3.6. Ja preču piegādātājs nevar pasūtījumu nodot Klientam norādītajā adresē Klienta vainas dēļ, pasūtījums tiek nogādāts Pakalpojuma sniedzēja preču saņemšanas adresē, kur Klients to var saņemt, iepriekš sazinoties ar Pakalpojumu sniedzēju. Šajā gadījumā maksa par piegādes pakalpojumiem Klientam netiek atgriezta.
3.7. Ja Klients neierodas saņemt preci, apkalpošanu vai remontu, SIA Agrostor apņemas glabāt preci 90 dienas. Izbeidzoties 90 dienu termiņam, SIA Agrostor ir tiesības pārdot Preci, lai segtu SIA Agrostor izdevumus un zaudējumus. 

4. PREČU APMAKSA
4.1.Iegādājoties preces https://agrostor.com rūpīgi jāaizpilda visi pirkuma noformēšanai prasītie dati un rēķins tiks sastādīts pēc tam, kad klientu konsultansts ar Jums sazināsies telefoniski. Tad rēķins tiks nosūtīts Jums uz pasūtījumā norādīto e-pastu. Lūdzam, veicot apmaksu, norādīt rēķina numuru. Preces piegāde tiks veikta tikai pēc pilnas rēķina summas ienākšanas SIA Agrostor bankas kontā. 

5. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA UN PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI
5.1. Klients nevar veikt pasūtījuma atcelšanu, kurš jau ir iesniegts un apmaksāts. Klientiem, kuri ir fiziskas personas un kuri iegādājas preces nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību (turpmāk tekstā – “Patērētājs”), ir atteikuma tiesības atbilstoši šo noteikumu 5.2. līdz 5.5. punktos norādītajai kārtībai.
5.2. Patērētājam ir tiesības atgriezt preci 14 dienu laikā no pasūtījuma piegādes brīža. Prece nedrīkst būt bojāta, tai jābūt nelietotai, oriģinālajā iepakojumā un pārdošanai paredzētajā izskatā. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
5.3. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pakalpojuma sniedzējs ir jāinformē 14 dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, aizpildot atteikuma formu un nosūtot uz Pakalpojuma sniedzēja klientu servisu. Atgriežamā prece ir jānogādā kādā SIA Agrostor 10 dienu laikā pēc atteikuma apstiprinājuma saņemšanas.
5.4. Prece tiek uzskatīta par atgrieztu, kad tā ir fiziski piegādāta Pakalpojuma sniedzējam.
5.5. Preces cena Patērētājam tiek atmaksāta ne vēlāk kā 30 dienu laikā no rakstveida atteikuma nosūtīšanas brīža, ar nosacījumu, ka prece ir atgriezta Pakalpojuma sniedzējam un ir ievēroti 5.2. punktā norādītie noteikumi.

6. PRECES UN PAKALPOJUMA KVALITĀTE UN GARANTIJA
6.1. SIA Agrostor precēm un pakalpojumiem dod garantiju, kuras termiņu nosaka attiecīgā ražotāja rūpnīcas noteikumi.
6.2. Garantijas termiņš sākas no brīža, kad SIA Agrostor nodod preci vai pakalpojumu Klientam un tiek parakstīts rēķins/pavadzīme un/vai pieņemšanas – nodošanas akts. SIA Agrostor nekompensē preču garantijas remonta laikā nesaņemtos ienākumus, kā arī izmaksas, kas saistītas ar preču transportēšanu.
6.3. To preču rezerves daļas, kuras garantijas laikā ir kļuvušas nelietojamas nekvalitatīva materiāla, konstrukcijas vai montāžas rezultātā, tiek nomainītas. Garantija neattiecas uz tām preces detaļām, kuras kļuvušas nelietojamas dabiskā nolietojuma vai lietošanas instrukcijas noteikumiem neatbilstošas izmantošanas rezultātā.
6.4. Garantija netiek piešķirta, ja defekts radies nepareizas izmantošanas, apkopes un citu objektīvo faktoru rezultātā (mitrums, paaugstināta temperatūra , dabīgais nodilums u.c.), kā arī nesedz izdevumus, kas radušies nelaimes gadījuma vai vandālisma rezultātā.
 Garantija nav spēkā arī tad, ja prece nav apkalpota saskaņā ar apkalpošanas grāmatas, izmantošanas instrukcijas, ekspluatācijas noteikumiem, kā arī gadījumos, ja Klients nav izpildījis vispārējo noteikumu punktos 6.5, 6.6. un 6.7. noteikto.
6.5. Ja preces darbā tiek konstatēti trūkumi, Klientam nekavējoties jāpārtrauc tās ekspluatācija un nekavējoties jāsazinās ar SIA Agrostor.
6.6. Lai apstiprinātu garantijas prasību, prece jāuzrāda tādā stāvoklī, kādā tā bija preces sabojāšanās brīdī.
6.7. Preci var remontēt tikai pie SIA Agrostor, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams sakarā ar preces vai bojājuma īpatnībām.

7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par kavējumiem, kas radušies nepārvaramas varas (Force Majeure) gadījumā.
7.2. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā tos neizdodas novērst, tie tiek izskatīti Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
7.3. Preces attēlam ir ilustratīva nozīme.

Aizvērt